Proizvodna podjetja

Vsakemu proizvodnemu procesu se poskuša stalno izboljševati produktivnost. Vzdrževanje učinkovitega nadzora nad proizvodnimi viri pa neposredno vpliva na sposobnost zadovoljevanja kupcev in celovito učinkovitost. To je vsekakor kompleksen problem. Zaloge morajo biti dovolj velike, da lahko zadovoljijo povpraševanja kupcev, toda istočasno čim manjše, da bi se znižali splošni stroški. Poleg tega je potrebno proizvodne vire časovno tako terminirati in izrabiti, da bi se držali rokov ob čim nižjih stroških.

logo GoSoft

je integrirani sistem za vodenje proizvodnje, ki je zasnovan tako, da pomaga reševati te probleme nadzora.

GoSoft je razumljiv sistem planiranja proizvodnih virov. Daje pregled nad zalogami in proizvodnjo v integriranem paketu, ki lahko pomaga vodstvu planirati in voditi celoten proizvodni proces, od začetnega naročanja surovin, preko izdelave do končnega izdelka, pripravljenega za odpremo. GoSoft lahko pomaga podjetju povečevati produktivnost in zniževati pretočne čase in stroške s podporo pri sledečih funkcijah:

 • izdelavi in vzdrževanju vsestranskega plana delovanja z integriranim nadzorom nad zalogami in proizvodnjo,
 • optimizaciji izrabe delovnih sredstev in delovne sile s pomočjo skrbnega nadzora nad viri in hitrim odzivanjem, ko je potrebno ponovno terminiranje,
 • doseganju ravnovesja med proizvodnimi stroški in zadovoljevanjem kupcev z uporabo učinkovitih tehnik planiranja materialov in proizvodnje ter merjenja učinkov,
 • znižanju stroškov za kupljene materiale in izboljšanje kvalitete storitev dobaviteljev s pomočjo stalne analize dobaviteljev in uporabe učinkovitega nadzora nabave,
 • podpora dinamičnemu vodstvenemu okolju s hitrim dostopom do informacij o zalogah in stanju proizvodnje,
 • spremljanju kupčevih naročil, pregledu realizacije prodajnega plana in ostalih komercialnih funkcijah,
 • omogoča vse standardne računovodske in finančne postopke z množico pripomočkov za učinkovitejše delo in nadzor,
 • vodenje kadrovske evidence in izračun plač z vsemi predpisanimi postopki in izpisi.

Važno pri tem je, da GoSoft lahko pripomore k takim rezultatom ob relativno nizkih stroških razvoja sistema in kratkem času uvajanja.

FUNKCIJE PAKETA GoSoft

Slika 1: Splošen pregled funkcij GoSoft-2000 na področju načrtovanja proizvodnjeGoSoft vsebuje številne funkcije, ki lahko pomagajo nadzorovati celoten proizvodni postopek, kot je prikazano na sliki. Lahko sprejema neodvisno postavljene napovedi ali naročila kupcev. Pomaga pri razvijanju proizvodnega plana in plana proizvodnih virov ter terminskega plana potrebnih dobav materiala. Pomaga zagotavljati nabavo planiranih materialov, s tem da nudi orodja za nadzor in spremljavo nabavnih aktivnosti. GoSoft lahko tudi terminira in nadzira proizvodne operacije in stanje zalog v nedovršeni proizvodnji s pomočjo obdelave povratnih informacij. Poleg tega nudi možnost vpogleda v številne tehnične, proizvodne, nabavne, prodajne in obračunske informacije.

Osnovne funkcije so:

 • Spremljanje strukture izdelkov
 • Spremljanje proizvodnih postopkov
 • Nadzor zalog
 • Podpora periodični ali kontinuirani inventuri
 • Izračun cen in njihovo vzdrževanje
 • Lansiranje nalogov
 • Preskrba z materiali in izdelava naročil za nabavo
 • Planiranje kapacitet
 • Terminiranje delovnih nalogov in njihovo zasledovanje
 • Obdelava povratnih informacij
 • Spremljanje materialov na poti
 • Obračun delovnih nalogov in poročanje o odstopanjih
 • Vrednotenje zalog in naročil
 • Analiza dobaviteljev
 • Merjenje učinkovitosti

 

MODULARNA ZGRADBA PAKETA GoSoft

Sistem GoSoft sestavlja več modularnih podsistemov, ki so tako grajeni, da omogočajo postopno obvladovanje celotnega proizvodnega procesa. Poleg proizvodnih funkcij, pa je v paket integriran tudi modul za obračun osebnih dohodkov s kadrovsko evidenco in paket za vodenje računovodstva in financ ter množica podsistemov za celovitoobvladovanje vseh poslovnih funkcij v podjetju.

graf_ERP_goinfoERP

 

 

Modularna struktura omogoča tudi majhnim proizvodnim podjetjem ali neproizvodnim organizacijam vpeljati samo tolikšno računalniško podporo kot želijo, nadaljnje stopnje pa uvajati, ko se poslovanje razvije do takšne stopnje, da to potrebuje. Na sliki so prikazani vsi moduli, ki tvorijo celovit informacijski sistem GoSoft. Module sestavlja večje število podprogramov pripravljenih za neposredno vključitev v proizvodno okolje.

 

V nadaljevanju je kratek opis posameznega modula. Seveda pa je v vsakem modulu še kup specifičnih rešitev primernih tako za maloserijsko, serijsko ali naročniško proizvodnjo.

 

Kratek opis modulov

 • Osnovni skupni podatki

  so temelj za vse poslovne funkcije sistema (artikli, poslovni partnerji, kontni načrt, skladišča, osebe …). Tako je zagotovljen enkraten vnos in pregled povezanih podatkov iz ene točke. Podatke lahko poljubno razvrščamo s pomočjo klasifikacijskih ključev.

  več
 • WMS - Materialno poslovanje in logistika

  je modul s katerim določimo skladišča in promet materiala. Z enkratnim knjiženjem dosežemo pregled stanja zalog po artiklih, skladiščih, lokacijah, stroškovnih mestih ali serijah in obračun zalog po izbrani metodi (stalne cene ali dejanske cene - povprečne, LIFO, FIFO). GoSoft upošteva pri prometu in zalogah serije, kar omogoča popolno sledljivost vgrajenih materialov. Pripravljeni so tudi razni izpisi, ABC in druge analize, statistika in temeljnica za knjiženje.

  Modul dopolnjuje sistem za logistiko, ki omogoča načrtovanje transporta in poti.

  Sistem za upravljanje skladišč (WMS) je namenjen optimizaciji in upravljanju delovanja skladišča ali distribucijskega centra. Na splošno ima WMS ključno vlogo pri racionalizaciji skladiščnih operacij, izboljšanju učinkovitosti, natančnosti in zadovoljstva strank ter zmanjšanju stroškov.

  več
 • SCM - Upravljanje nabave materialov

  je razdeljena na nabavo in prodajo. Osnova so dokumenti, ki so poljubno nastavljivi (naročilo, ponudba, povpraševanje, račun, dobavnica ..). Obliko in vsebino podatkov na dokumentih nastavi uporabnik sam. Dokumente lahko pošiljamo po E-pošti ali jih izpišemo. Omogočeno je tudi pisanje in urejeno shranjevanje ostalih dokumentov (dopisi), ki so napisani z zunanjimi urejevalniki (Word, WordPad, WordPerfct). Popusti se določajo za celoten dokument in posamezno postavko dokumenta, zaporedje obračuna in ime popusta je nastavljivo. Omogočene so vse trgovinske evidence in statistike o nabavi in prodaji. Dodane so tudi funkcije likvidacije prejetih računov in evidence uvoza zaradi izvoza. Omogočeni so grafični pregledi prometa po različnih kriterijih. Več o nabavi je zapisano na podstrani za upravljanje nabave materialov, več o prodaji pa na podstrani podpora prodajnim aktivnostim.

  več
 • SD - Podpora prodajnim aktivnostim

  je razdeljena na nabavo in prodajo. Osnova so dokumenti, ki so poljubno nastavljivi (naročilo, ponudba, povpraševanje, račun, dobavnica ..). Obliko in vsebino podatkov na dokumentih nastavi uporabnik sam. Dokumente lahko pošiljamo po E-pošti ali jih izpišemo. Omogočeno je tudi pisanje in urejeno shranjevanje ostalih dokumentov (dopisi), ki so napisani z zunanjimi urejevalniki (MS Word, Libre Office). Popusti se določajo za celoten dokument in posamezno postavko dokumenta, zaporedje obračuna in ime popusta je nastavljivo. Omogočene so vse trgovinske evidence in statistike o nabavi in prodaji. Dodane so tudi funkcije likvidacije prejetih računov in evidence uvoza zaradi izvoza. Omogočeni so grafični pregledi prometa po različnih kriterijih. Več o nabavi je zapisano na podstrani za upravljanje nabave materialov, več o prodaji pa na podstrani podpora prodajnim aktivnostim.

  več
 • PDM - Upravljanje tehničnih podatkov

  obsegajo razvoj izdelkov in njihovo definicijo. Določiti je potrebno strukturo artiklov (kosovnice) in tehnološke postopke za izdelavo. Sestave se gradi na tak način, da je struktura artikla stalno prikazana na ekranu, omogočene pa so tudi variantne strukture. Na osnovi kosovnic, so pripravljeni razni izpisi (konstrukcijska, proizvodna, kalkulacijska, strukturna, modularna, zbirna kosovnica…). V modulu je pripravljena tudi evidenca risb (format, arhiv, odg. oseba) in urejeno shranjevanje ter pregled ali tiskanje risb. Tehnologija izdelave za posamezen artikel pa je definirana z delovnim mestom, na katerem se operacija izvaja in z ustrezno operacijo (časi, opis dela, planski podatki). Za enolično določitev postopkov je predviden katalog standardnih operacij.

  več
 • Kalkulacija stroškov

  omogočajo določitev različnih vrst cen z vodenjem zgodovine. Cene so lahko vnesene ročno (likvidacija prejetih računov) ali izračunane iz tehnoloških postopkov in strukture izdelka. Na vseh nivojih vgradnje so cene razdeljene na različne tipe stroškov (delo, material, storitve …). Na osnovi dejansko porabljenega materiala in opravljenega dela, pa se izdela tudi po kalkulacija naloga.

  več
 • PP - Planiranje proizvodnje in potreb

  je modul, ki zagotavlja podjetju hitro in učinkovito načrtovanje potrebnih artiklov (tako kupljenih, kot tudi izdelkov in polizdelkov). Uporabljen je v svetu uveljavljen MRP sistem, ki upošteva JIT (just in time), eksplozijo potreb po strukturi, rezervacijo zalog, planske parametre, … Obdelava, ki je zaradi svoje kompleksnosti in obširnosti še posebej pazljivo programirana, se lahko izvrši za celotno proizvodnjo ali posamezen artikel. Plan zajema vse artikle: izdelke, polizdelke, kupljene dele ... Pri izdelavi plana se dinamično upoštevajo vsi vplivni podatki: čas, zaloga, naročila, napovedi, struktura, nedovršena proizvodnja, planski podatki artikla (izmet, pretočni časi, obdobje združevanja, mnogokratnik naročanja, minimalna zaloga ...). Kot rezultat dobimo količinsko in časovno terminirane potrebe (rezervacije) in planske naloge (predlogi za izdelavo - nabavo artiklov). Proizvodni plan se po obdelavi interaktivno pregleduje in analizira:

  • količinsko in terminsko
  • finančno - stroškovno
  • planska kartica artikla (nalogi, rezervacije)
  • kosovnica naročila (stopnja končanosti)
  več
 • MES - nadzor dela

  modul je uporaben predvsem za spremljanje delovanja strojev. S pomočjo tega sistema lahko v avtomatizirani, serijski proizvodnji spremljamo delovanje strojev in naprav. MESBox (elektronska naprava za zajem različnih signalov iz stroja) pošilja v bazo podatke o delovanju, ob zastoju pa s pomočjo tipk o razlogih zastoja. Na tej osnovi MES sistem nudi naslednje informacije:

  • število narejenih izdelkov (ciklov) na aktivni operaciji
  • stanje stroja, ob zastoju vzrok zastoja
  • shematski prikaz proizvodnje s prikazom informacij o trenutnem stanju
  • analizo delovanja / zastoja - učinkovitosti dela
  • detaljne podatke o trenutnem stanju
  • pregled predvidenih operacij na stroju za posameznega operaterja
  • ostale parametre na stroju, ki jih merimo (odvisno od senzorjev).
  več
 • CRP - Planiranje proizvodnih kapacitet

  nudi kompleten nadzor in upravljanje proizvodnih aktivnosti. Planski nalogi, ki so generirani s planiranjem materialnih potreb, se lansirajo v proizvodnjo in s tem omogočajo pregled proizvodnih kapacitet in upravljanje operacij. Pri lansiranju se vsaka operacija posebej terminsko in količinsko planira in s tem obremeni proizvodne kapacitete po delovnih mestih. Te operacije je možno tudi ročno spreminjati in dodajati, ne glede na osnovni tehnološki plan artikla. Ko je nalog lansiran se začne njegovo spremljanje skozi proizvodnjo. Spremljamo detajlno potek dela na vsaki operaciji (količina, izmet, vzrok izmeta, porabljen čas, delavec ...). Na voljo so raznovrstni pregledi, izpisi, statistika :

  • stanje naloga (detajlno po operacijah)
  • odprti stroški (materiala, dela) na nalogu
  • pokalkulacija naloga
  • analiza dela in izmeta na operaciji
  • opravljeno delo po delavcih
  • trenutna zasedenost delovnega mesta ali cele proizvodnje
  • dolgoročna zasedenost delovnega mesta ali cele proizvodnje
  • razpis delavniške dokumentacije

  Modul omogoča tudi spremljanje in krmiljenje operacij na delovnem mestu.

  več
 • MM - Vzdrževanje strojev in naprav

  več
 • FI - Finančno računovodstvo

  omogoča učinkovito spremljanje poslovanja z zajemanjem in prikazovanjem podatkov o poslovnih dogodkih. Zgrajen je na osnovi povezanosti glavne knjige z analitiko po poslovnih partnerjih (saldakonti) v domači in tuji valuti. Za lažje delo pa so pripravljene nekatere funkcije:

  enostavno izbiranje virmanov za plačila plačevanje in knjiženje bančnih izpiskov preko interneta z avtomatskim zapiranjem prenos tečajnih list iz interneta obračun davka na dodano vrednost avtomatsko kontiranje izdanih in prejetih računov ter plač bilanca, finančni rezultat izpis opominov in IOP obrazcev stotinske izravnave in tečajne razlike pregledi in izpisi po različnih kriterijih (časovno, partnerji, konti, stroškovna mesta, delovni nalogi …)

  Modul finančno računovodstvo omogoča tudi vodenje in obračun osnovnih sredstev.

  več
 • HRM - Plače in kadrovska evidenca

  je odprt podsistem za obračun plač in vodenje osnovnih podatkov o zaposlenih. Model obračuna je tako nastavljen, da se lahko prilagodi tako rekoč vsakemu podjetju brez dodatnega programiranja. Obračun je hiter in omogoča takojšnje preglede rezultatov (po osebah ali kumulativno). Pripravljeni so vsi predpisani izpisi za posamezen obračun in letna poročila. Statistična poročila pa so podprta tudi z grafičnimi prikazi. Kadrovska evidenca omogoča vnos različnih podatkov o delavcih, izračun in vodenje dopustov ter razne izpise na osnovi različnih kriterijev.

  več
 • BI - Analiza podatkov

  več
 • Vodenje projektov

  več
 • Kakovost

  Modul kakovosti predstavlja ključno področje v vsakem procesu proizvodnje ali zagotavljanja storitev. Vključuje tri razvojne stopnje pristopa h kakovosti: kontrolo kakovosti, zagotavljanje kakovosti in stalno izboljševanje kakovosti.

  več