Upravljanje zalog

je modul s katerim določimo skladišča in promet materiala. Z enkratnim knjiženjem dosežemo pregled stanja zalog po artiklih, skladiščih, lokacijah, stroškovnih mestih ali serijah in obračun zalog po izbrani metodi (stalne cene ali dejanske cene - povprečne, LIFO, FIFO). GoSoft upošteva pri prometu in zalogah serije, kar omogoča popolno sledljivost vgrajenih materialov. Pripravljeni so tudi razni izpisi, ABC in druge analize, statistika in temeljnica za knjiženje.

Vsebuje osnovne postopke količinsko vodenje zalog, to so podatki o dogodkih (prejemi, izdaje, premiki, naročeno, itd.), ki omogočajo nadzor nad trenutnimi zalogami, prometom v skladiščih in pregledom gibanja zalog. Na osnovi teh podatkov, se lahko izvrši ABC analiza, inventura in obračun zalog.

  

Modul spremljanja zalog oblikuje osnovo za planiranje in nadzor zalog. Ta modul vsebuje vse prometne transakcije (prejemi, izdaje, odpreme ...), na osnovi katerih, se lahko vodi trenutno stanje na posameznih skladiščnih lokacijah. Modul omogoča obračun zalog po planski ceni, povprečni ceni, LIFO in FIFO metodi. Število in oblika prometnih transakcij se definira po želji uporabnika.

 

MESTA SKLADIŠČENJA

Artikli so lahko skladiščeni na več mestih, pri čemer lahko vodimo pregled nad delno zalogo, varnostno zalogo in letno porabo za posamezno lokacijo. Podatke za posamezno lokacijo lahko ažuriramo z vsemi prometnimi transakcijami. Vpogled oz. poročilo o artiklih pa lahko opravimo detajlno, po lokacijah ali pa kumulativno. Uporabnik lahko označi, da posamezne lokacije (delne zaloge) niso razpoložljive za pokrivanje avtomatsko izračunanih potreb.

 

POVRATNE INFORMACIJE O ZALOGAH

V procesu proizvodnje t.j. pri nabavi oziroma porabi artiklov bodisi za vgradnjo v nadrejene sklope ali pa za prodajo kupcem, nastajajo spremembe v zalogah, kar program zabeleži in avtomatsko ažurira bazo podatkov, tako da sistem vedno odraža dejansko stanje. Modul vzdržuje podatke o trenutni zalogi, naročeni količini in količini porabe v tekočem letu s pomočjo transakcij, ki jih vnese uporabnik ter omogoča kontrolo nad vsemi transakcijami, ki so ali še bodo vplivale na trenutno zalogo.

 

STANJE ZALOG

Modul za upravljanje zalog omogoča prikaz stanja zalog po artiklih in skladiščnih mestih. Poleg tega omogoča pregled prometa za artikel ali kompleten pregled prometa, sortiran po datumu izvršitve prometne transakcije. Na sliki 4 je prikaz prometa artiklov na določenem skladišču.

 

SPISEK NEKURANTNIH ARTIKLOVPromet zalog.png

Poročilo o nekurantnih artiklih vsebuje artikle, ki niso imeli prometa po izbranem datumu in jih zato predlagamo za odpis ali odprodajo.

 

ABC ANALIZA

ABC analizo lahko izvršimo za artikle znotraj izbranega upravljalnega centra ali pa za vse artikle v bazi podatkov. S pomočjo analize dobimo pomembnost artiklov glede na njihovo vrednost in porabo v določenem časovnem obdobju, kar nam omogoča selektivni nadzor zalog.

 

PERIODIČNI ALI KONTINUIRANI POPIS ZALOG - INVENTURA

V modulu za upravljanje zalog je tudi podpora popisom zalog z izdelavo popisnih list za artikle, ki naj se popišejo in vrnejo v sistem v obliki transakcij z rezultati fizičnega popisa zalog. Za artikle, skladiščene na več mestih, je predvidena transakcija za vsako delno zalogo (lokacijo). Razlike se izpišejo v poročilu periodične inventure in se avtomatsko knjižijo. Uporabnik lahko odloči, kakšne inventurne razlike so za poslovanje pretirane in jih je potrebno posebej raziskati.

 

INTERAKTIVNE IN PAKETNE OBDELAVE

Vsi opisani vnosi so interaktivni, kar pomeni, da se vsaka sprememba takoj zapiše v bazo in je takoj možen dostop do teh podatkov. To se nanaša na količinski promet. Za materialno knjigovodstvo (obračun zalog), pa je pripravljena obdelava, ki ovrednoti promet v obdobju glede na izbrano metodo obračuna zalog. Po obračunu je obdobje zaprto za kakršne koli spremembe.