računovodski servis

Predstavitev

V okviru podjetja smo pred leti oblikovali računovodski servis v katerem so zaposleni usposobljeni, vestni in zanesljivi računovodje. Ponujamo vam računovodske storitve, kater si lahko s podporo napredne IT prilagodite svojim potrebam in zahtevam. Na ta način imate možnost akivnega sodelovanja pri oblikovanju pavšala za računovodske storitve, hkrati pa si omogočite boljši nadzor nad poslovanjem svojega podjetja.

Storitve računovodenja opravljamo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, društva.

Storitve

 

 Administrativne storitve:

 1. Urejanje dokumentacije in priprava za knjiženje
 2. Usklajevanje terjatev in obveznosti s poslovnimi partnerji
 3. Izdelava opominov za zapadle, neplačane terjatve
 4. Izdelava kompenzacij, cesij, pobotov
 5. Priprava zahtevkov do zunanjih inštitucij
 6. Usklajevanje davkov in prispevkov z DURS-om

 

 Vodenje glavne knjige in pomožnih knjig:

 1. Pregled knjigovodskih listin in ugotavljanje usklajenosti z zakonodajo
 2. Evidentiranje poslovnih dogodkov v glavno knjigo in pomožne knjige

 

Knjigovodstvo osebnih dohodkov:

 1. Obračun osebnih dohodkov za zaposlene
 2. Obračun drugih dohodkov fizičnih oseb
 3. Poročanje o izplačilih DURS in AJPES
 4. Poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

 

Davčno knjigovodstvo:

 1. Kontrola in evidentiranje poslovnih dogodkov v skladu z davčno zakonodajo
 2. Izdelava knjige prejetih in izdanih računov
 3. Izdelava davčnih evidenc pa poslovanje z EU in tretjimi državami
 4. Vodenje pomožnih knjig za potrebe davčne zakonodaje

 

Davčni obračuni:

 1. Izdelava obračuna DDV
 2. Izdelava napovedi davka od dohodka pravih oseb
 3. Izdelava napovedi davka od dohodkov iz dejavnosti 

 

Računovodski izkazi:

      - bilanca stanja
      - izkaz poslovnega izida
      - izkaz finančnega izida
      - pojasnila k izidom

 1. letni računovodski izkazi:
 2. računovodski izkazi za potrebe zunanjih uporabnikov
 3. računovodski izkazi za potrebe lastnikov in poslovodstev

 

Poročila:

 1. Poročila Banki Slovenije
 2. Poročila AJPES
 3. Poročila Statističnemu uradu RS
 4. Poročila drugim zunanjim institucijam

E-računovodstvo

 

Vsem uporabnikom omogočimo direkten dostop do lastnih podatkov. Uporabnik lahko sam vnaša lastne dogodke ali samo nadzira - pregleduje svoje podatke.

Za delo sta omogočeni dve varianti:

 • standardna aplikacija z vsemi možnostmi (zahteva namestitev pri uporabniku)
 • spletna aplikacija - omogoča delo iz poljubnega računalnika