FI - Finančno računovodstvo

omogoča učinkovito spremljanje poslovanja z zajemanjem in prikazovanjem podatkov o poslovnih dogodkih. Zgrajen je na osnovi povezanosti glavne knjige z analitiko po poslovnih partnerjih (saldakonti) v domači in tuji valuti. Za lažje delo pa so pripravljene nekatere funkcije:

enostavno izbiranje virmanov za plačila plačevanje in knjiženje bančnih izpiskov preko interneta z avtomatskim zapiranjem prenos tečajnih list iz interneta obračun davka na dodano vrednost avtomatsko kontiranje izdanih in prejetih računov ter plač bilanca, finančni rezultat izpis opominov in IOP obrazcev stotinske izravnave in tečajne razlike pregledi in izpisi po različnih kriterijih (časovno, partnerji, konti, stroškovna mesta, delovni nalogi …)

Modul finančno računovodstvo omogoča tudi vodenje in obračun osnovnih sredstev.

Zagotavlja vso potrebno računalniško podporo vsem funkcijam računovodstva. Zajema tako osnovno knjiženje, glavno knjigo, davčne evidence, kot tudi vodenje osnovnih sredstev, izdajo in obračun potnih nalogov, blagajniško poslovanje in ostale funkcije. Vse aktivnosti so avtomatizirane, tako da ni nepotrebnih vnosov ali podvajanje dela (internet, prenosi, obdelave).

Modul finančnega računovodstva v celoti zagotavlja podporo vsem funkcijam računovodstva. Omogočeno je tako materialno knjigovodstvo, vodenje glavne knjige s saldakonti, kakor tudi davčne evidence, obračun osnovnih sredstev, blagajniško poslovanje in sistem za obračun potnih nalogov. Vse funkcije so narejene tako, da isti podatek nikoli ne vnašamo dvakrat.

 

GLAVNA KNJIGA, TERJATVE IN OBVEZNOSTI

GoSoft zagotavlja obvezne poslovne knjige, to so dnevnik knjiženja in glavna knj

accdok

iga ter pomožne knjige za analitične evidence terjatev in obveznosti. Vsi dogodki se knjižijo s pomočjo poljubno nastavljivih dokumentov – temeljnic. Pri tem je omogočeno za različne temeljnice pripraviti različne vrste dokumentov, ki omogočajo dodatne funkcije: knjiženje po vzorcih, prenos v davčne evidence, devizno poslovanje, izpis virmanov, zapiranje dokumentov, dokument za likvidacijo, ipd. Na sliki 21 je primer knjiženja dokumenta: Prejeti račun.

Na osnovi knjiženja so omogočene poljubne analize, izkazi in pregledi. Osnovni pregled je konto kartica, ki omogoča preglede po različnih kriterijih (partner, konto, obdobje, odprte/zaprte …), istočasno pa služi izboru postavk, ki ji želimo plačevati (klikanje na postavke, zneski izbranih postavk se seštevajo in prikazujejo desno zgoraj). Plačevanje se lahko vrši z izpisom virmanov, bilancaprenosom na disketo ali s pomočjo interneta. Iz konto kartice lahko tudi zapiramo postavke, knjižimo stotinske izravnave ali tečajne razlike, omogočen pa je dostop tudi do bilance in raznih nastavljivih zbirnih poročil (primer na sliki 22).

 

DAVČNE EVIDENCE

Program omogoča vse predpisane davčne evidence kot so: knjiga prejetih računov, knjiga izdanih računov, obračun davka na dodano vrednost in izpis obračuna na predpisanem obrazcu. Tudi davčne evidence so vezane na enovito bazo in se ažurirajo ob vnosu prejetih računov oz. se avtomatsko generirajo za izdane račune v sistemu GoSoft. Za lažje delo z avansnimi računi je vpeljana posebna evidenca odprtih avansov po partnerjih in veze med računi in avansi.

 

AVTOMATSKI PRENOSI

Program ima vgrajenih precej pomožnih funkcij, ki omogočajo lažje in hitrejše delo pri vsakodnevnih opravilih:

  • Prenosi izdanih računov – omogoča kontiranje in knjiženje računov po navodilih uporabnika,
  • Materialno poslovanje – avtomatski obračun in knjiženje zalog po izbrani metodi (stalne cene, povprečne, LIFO, FIFO) v izbranem obdobju na osnovi zalog,
  • Knjiženje bančnih izpiskov je lahko popolnoma avtomatizirano s prenosom izpiskov preko interneta, knjiženjem temeljnice in avtomatskim zapiranjem ustreznih računov,
  • Plačevanje računov preko tabele za izbor postavk in avtomatski prenos datoteke za plačila na banko ali APP (internet ali disketa),
  • Obračun obresti za izbrane dokumente, knjiženje temeljnic in izpis obračuna,
  • Avtomatski obračun stotinskih izravnav in tečajnih razlik ter ustrezno knjiženje temeljnic,
  • Prenos tečajnih list preko interneta iz baze Banke Slovenije,
  • Vzorci knjiženja – pri vsaki vrsti dokumenta si lahko pripravimo vzorce, po katerih kasneje knjižimo poslovne dogodke, kar naredi knjiženje enostavno, napake pa so minimalne,
  • Avtomatska izdelava in knjiženje temeljnic za plače in osnovna sredstva.

 

POTNI NALOGI

V računovodskem modulu je izdelan tudi program za pisanje in obračun potnih nalogov. Program je vezan na poslovne partnerje, ki imajo privzete relacije, na osebe, ki potujejo (privzeto vozilo) in šifrant stroškov, ki omogoča enolično določanje stroškov in predpripravljene zneske. Omogoča izpis standardnega potnega naloga in obračun stroškov ter prenos v blagajno.