Podpora prodajnim aktivnostim

je razdeljena na nabavo in prodajo. Osnova so dokumenti, ki so poljubno nastavljivi (naročilo, ponudba, povpraševanje, račun, dobavnica ..). Obliko in vsebino podatkov na dokumentih nastavi uporabnik sam. Dokumente lahko pošiljamo po E-pošti ali jih izpišemo. Omogočeno je tudi pisanje in urejeno shranjevanje ostalih dokumentov (dopisi), ki so napisani z zunanjimi urejevalniki (Word, WordPad, WordPerfct). Popusti se določajo za celoten dokument in posamezno postavko dokumenta, zaporedje obračuna in ime popusta je nastavljivo. Omogočene so vse trgovinske evidence in statistike o nabavi in prodaji. Dodane so tudi funkcije likvidacije prejetih računov in evidence uvoza zaradi izvoza. Omogočeni so grafični pregledi prometa po različnih kriterijih. Več o nabavi je zapisano na podstrani za upravljanje nabave materialov, več o prodaji pa na podstrani podpora prodajnim aktivnostim.

Omogoča pisanje dokumentov (ponudbe, pogodbe, naročila, dobave, odpreme in fakture) in izdelavo naročil za proizvodnjo, ki so osnova za planiranje proizvodnje. Analiziranje prodaje temelji na fakturni realizaciji (po prodajnih programih, poslovnih partnerjih, komercialistih idr.) in naročilih proizvodnji

 

Modul prodaja omogoča pisanje raznih dokumentov (ponudbe, pogodbe, naročila, dobave, odpreme, fakture …) ter služi za formiranje proizvodnih naročil. Prodajni modul je torej začetek celotnega procesa (ponudba, naročilo proizvodnji), istočasno pa tudi zaključuje proces z odpremo in fakturiranjem prodanih izdelkov.

 

PISANJE DOKUMENTOV

GoSoft omogoča pisanje ponudb in pogodb, ki lahko služijo kot osnova za naročilo. Dokumenti se poljubno nastavijo, tako da ima lahko vsak uporabnik take dokumente kot jih sam potrebuje. V nastavitvah dokumentov so določeni tudi podatki na dokumentu in vsebina dokumenta. Naročilo pa lahko vnesemo tudi direktno, brez predhodne ponudbe (pogodbe). Za enostavnejše delo skrbi funkcija kopiranja (prenašanja), ki omogoča kopiranje istovrstnih dokumentov (npr. staro ponudbo v novo ponudbo) in prenašanje podatkov iz enega dokumenta v drugega (npr. iz ponudbe ali pogodbe v naročilo ali fakturo). Ko je naročilo dokončno definirano in potrjeno, ga lansiramo v proizvodnjo in mu dodelimo delovni nalog. S tem preide naročilo v fazo izdelave in pričakuje prejem naročenih artiklov. Končani artikli se nato odpremijo kupcu (po naročilnici), izpiše se dobavnica, na osnovi dobavnice pa še račun, ki se po potrebi opremi z dodatnimi podatki (npr. cenami). Cene na fakturi pa se lahko prepišejo iz prodajnega cenika ali iz enega predhodnih dokumentov (ponudba, pogodba).

Vsi dokumenti so sestavljeni iz dveh delov in so osnova za formiranje izpisov:

* osnovni podatki dokumenta:

 • številka dokumenta,
 • kratek opis dokumenta,
 • datum pisanja dokumenta,
 • kupec, komercialist …,
 • veljavnost dokumenta in rok dobave,
 • popusti in valuta na dokumentu,
 • način dobave in način plačila,
 • valutacija dokumenta in
 • poljubne opombe na dokumentu,

* vsebinski podatki dokumenta:

 • zaporedna številka,
 • ident artikla ali storitve,
 • količina postavke,
 • datum dobave, lahko je različen za vsako postavko,
 • cena in popust postavke,
 • davek in
 • opombe za posamezno postavko.

Prodajni program in grupa realizacije

Prodajni program omogoča razvrstitev prodajnih artiklov v posamezne skupine, kar olajša delo pri pregledovanju statističnih podatkov po posameznih področjih. Na ta način omogočimo enostaven pregled uspešnosti posameznega programa (fakturna realizacija, količinska realizacija, dobavni roki ipd.). Grupa realizacije pa definira skupine, za katere nas posebej zanima uspešnost - realizacija (npr. veleprodaja, maloprodaja; domača prodaja, izvoz – vezana je na poslovnega partnerja).

 

POMOŽNI ŠIFRANTI

V komercialnem modulu je več šifrantov, ki omogočajo komercialistom urejenost podatkov in lažje delo. Komercialni modul ima poseben cenik, ki omogoča vodenje več prodajnih cen za isti artikel in ažuriranje cen za posamezni artikel ali za skupino artiklov. Potrebno je določiti tudi davčne skupine in odgovorne komercialiste. Uporablja pa se tudi skupni šifrant tujih valut in tečajna lista.

 

PREGLEDI IN IZPISI

Na osnovi vseh vnesenih podatkov, je izdelana aplikacija za analiziranje prodaje, ki omogoča zbiranje v obdobju po različnih kriterijih.

Na osnovi teh podatkov so možni razni pregledi inPrikaz prometa po grupi realizacije.png izpisi poročil:

 • pregled prometa za artikel ali poslovnega partnerja,
 • pregled realizacije naročila,
 • fakturna realizacija (po državah, kupcih, komercialistih, prod. programih ...),
 • pregled vseh dokumentov enega poslovnega partnerja ipd.

Na sliki 7 je primer izpisa fakturne realizacije v obliki grafa.