Kalkulacija stroškov

omogočajo določitev različnih vrst cen z vodenjem zgodovine. Cene so lahko vnesene ročno (likvidacija prejetih računov) ali izračunane iz tehnoloških postopkov in strukture izdelka. Na vseh nivojih vgradnje so cene razdeljene na različne tipe stroškov (delo, material, storitve …). Na osnovi dejansko porabljenega materiala in opravljenega dela, pa se izdela tudi po kalkulacija naloga.

Na osnovi matičnih in tehničnih podatkov je omogočen izračun predkalkulacijske cene. Omogočeno je vzdrževanje več vrst cen v različnih oblikah (zgodovina cene, delitev stroškov, splošni stroški ipd.). Na osnovi povratnih informacij iz proizvodnje pa je dosegljiva pokalkulacija naloga ali artikla.

 

Funkcija seštevanja stroškov (cen) v sistemu GoSoft sešteva prirastke stroškov na vsakem nivoju (ločeno stroške materiala, izdelave, storitev…) skozi celo strukturo izdelka tako, da dobimo kumulativne stroške za vsako stopnjo sestavljenosti od obdelanca, preko podsklopov pa vse do končnega izdelka. Kumulativni stroški (cene) so enaki prirastkom samo pri artiklih z najnižjim nivojem vgradnje, ki nimajo podrejenih sestavnih delov, to so kupljeni deli in surovine. Prirastke stroškov na posamezni stopnji vnašamo ročno, lahko pa se stroški izdelave in priprave izračunavajo iz postopkov. Izračun cen skozi celotno bazo podatkov se opravi na željo uporabnika. To je običajno potrebno ob vnosu novih artiklov ali za izvršitev popravkov cen ob tehničnih spremembah, prav tako pa ob spremembi cen materialov na trgu. Izračun novih cen je zato vedno pod nadzorom uporabnika. Slika 13 kaže primer izračunavanja cen za namišljeno strukturo.

Slika 13: Prikaz seštevanja cen v strukturiKumulativne cene določamo na sledeči način:

  • Seštejemo vse kumulativne stroške neposredno podrejenih sestavnih delov.
  • Prištejemo prirastke cen za obravnavani nivo strukture.
  • Seštevek vpišemo v polje kumulativnih stroškov tega artikla.

Postopek ponavljamo po nivojih vgradnje navzgor, dokler ne dosežemo končnega izdelka.

 

ZBIRANJE IZDELAVNEGA ČASA

GoSoft daje uporabniku možnost prikazovanja števila ur izdelave za vsak artikel in to bodisi prirastke na posameznem nivoju kot tudi kumulativne vrednosti za vse podrejene dele. Vse kumulativne čase za posamezne nivoje vgradnje sistem sam izračuna po enakem principu kot kumulativne stroške.

 

PRIMERJAVA MED CENAMI

Za vsak artikel lahko vzdržujemo več serij prirastkovnih in kumulativnih cen. Eno takšnih serij cen lahko ohranimo nespremenjeno daljšo dobo, npr. celo leto, da služi za osnovo primerjav. V drugi seriji stroškov pa vzdržujemo tekoče stanje cen in stroškov, kar uporabimo za tekoče kalkulacije. Za vsako serijo cen lahko določimo način vzdrževanja in karakteristike:

  • kalkulativna cena omogoča vzdrževanje in avtomatski izračun vrednosti dela, vrednosti materiala, vrednosti storitev in drugih stroškov.
  • datumski tip cene omogoča vodenje zgodovine cen, pri vsakem vnosu cene se kreira nov zapis. Po želji lahko zastarele cene brišemo.

Med posameznimi serijami cen so omogočeni prenosi, pri katerih lahko upoštevamo faktor pretvorbe. Pri vsakem vnosu ali izračunu cene se zapiše tudi čas in odgovorna oseba, ki je spremembo cene povzročila.

 

SIMULACIJA VPLIVA SPREMEMBE CEN

Včasih je potrebno vnaprej ugotoviti vpliv nekaterih sprememb cen, n.pr. nabavnih cen nekaterih artiklov ali pa spremembe urnih ali fiksnih stroškov. Takšno simulacijo opravimo z uporabo funkcije seštevanja stroškov in funkcije pregleda uporabe. Predvidene nove stroške prikažemo na zaslonu ali papirju, medtem ko ostanejo v bazi podatkov še vedno sedanje vrednosti. To pomeni, da lahko seštevanje stroškov po uporabnikovi odločitvi opravimo zares ali pa samo simuliramo.