PDM - Upravljanje tehničnih podatkov

obsegajo razvoj izdelkov in njihovo definicijo. Določiti je potrebno strukturo artiklov (kosovnice) in tehnološke postopke za izdelavo. Sestave se gradi na tak način, da je struktura artikla stalno prikazana na ekranu, omogočene pa so tudi variantne strukture. Na osnovi kosovnic, so pripravljeni razni izpisi (konstrukcijska, proizvodna, kalkulacijska, strukturna, modularna, zbirna kosovnica…). V modulu je pripravljena tudi evidenca risb (format, arhiv, odg. oseba) in urejeno shranjevanje ter pregled ali tiskanje risb. Tehnologija izdelave za posamezen artikel pa je definirana z delovnim mestom, na katerem se operacija izvaja in z ustrezno operacijo (časi, opis dela, planski podatki). Za enolično določitev postopkov je predviden katalog standardnih operacij.

Vzdržuje strukturo artiklov (kosovnice) in postopke izdelave. Struktura artiklov obsega vse stopnje od končnih izdelkov, preko sklopov, podsklopov, obdelancev, do kupljenih delov in surovin. Postopki izdelave vsebujejo vse operacije, odnose med sestavnimi deli in operacijami, orodja in delovna mesta. V področje tehničnih podatkov spada tudi urejeno arhiviranje risb.

 

Modul za vodenje proizvodnih podatkov daje uporabniku orodja za opisovanje zgradbe proizvodov in pripadajočih postopkov izdelave. Vzpostavlja in vzdržuje hierarhijo strukture izdelkov v bazi podatkov vključujoč vse materialne artikle od končnih izdelkov na najvišjem nivoju, preko večjih sklopov in manjših podsklopov, pa vse do obdelancev, kupljenih delov in surovin. Tehnične spremembe lahko vključujemo s takojšnjim učinkom. Opisi postopkov vključujejo in vzdržujejo vse operacije in delovna mesta vezana na vsak artikel. Ta modul omogoča uporabniku razvijanje in vzdrževanje natančnih kosovnic, delovnih postopkov in izdelavnih časov. Dosegljive so tudi informacije o izdelkih in postopkih, ki so potrebne za analize in kontrole.

 

DOLOČITEV STRUKTURE IZDELKA

Funkcija strukturiranja izdelka predstavlja sredstvo, s katerim razvijamo in vzdržujemo kosovnice, ki določajo logične povezave med materialnimi artikli. S tem določamo nadrejene in podrejene sestavne dele ter njihov medsebojni položaj v strukturi izdelka. Te strukture se lahko spreminjajo, npr. zaradi konstrukcijskih izboljšav in sprememb v postopku izdelave ter v odločitvah, ali nek del izdelati doma ali kupiti. Glede na proizvodni proces je lahko pojem strukture izdelka različno imenovan, n.pr.: kosovnica, popis delov, formula, receptura.

Slika 8: Nivo vgradnje (P-izdelek, S-sestava, C-sestavni del, M-material) Sistem avtomatsko dodeljuje in vzdržuje hierarhijo nivojskih številk. Te številke so interno generirane oznake najnižjega nivoja vgradnje in se uporabljajo za nadzor postopka 'razgradnje kosovnice' ter pravilnosti strukture izdelka. Nivo vgradnje je v sistemu GoSoft poravnan na najnižji nivo. To pomeni, da dodelimo artiklu, ki nima nobenih sestavnih delov, najnižji nivo vgradnje v strukturi, to je nivo 0. Nivo vgradnje kateregakoli artikla v strukturi se zato izračuna za en nivo višje od najvišjega nivoja vgradnje njegovih neposrednih sestavnih delov. Na ta način so surovine in kupljeni deli v vseh strukturah izdelkov vedno na nivoju vgradnje 0. Končni izdelek pa ima vedno najvišji nivo vgradnje v svoji strukturi. Shema poravnana na najnižji nivo vgradnje je posebno prikladna za postopek sestavljanja (izračunavanja) cene izdelka. Vsak materialni artikel se v datoteki pojavlja samo enkrat, čeprav je lahko uporabljen v mnogih različnih strukturah sklopov in ima samo eno nivojsko številko, ki pomeni najnižji nivo vgradnje v kateremkoli sklopu (slika 8).

Omogočene so sledeče oblike podatkov o vsakem artiklu:

 • Enostopenjska kosovnica (modulnaStrukturna kosovnica.png kosovnica: slika 9). To je spisek neposrednih sestavnih delov nekega artikla. Seznam je enostopenjski, to pomeni, da vsebuje samo neposredno vgrajene sestavne dele.
 • Enostopenjski pregled uporabe sestavnega dela. To je spisek vseh sklopov in podsklopov, v katere je sestavni del neposredno vgrajen.
 • Večstopenjska kosovnica (strukturna kosovnica: slika 10). To je popoln seznam vseh sklopov, podsklopov, delov in surovin nekega artikla. Izpis je običajno tudi vizualno tako 'nazobčan', da je zgradba vsakega sklopa in podsklopa lepše vidna. Prikazani so lahko različni podatki.
 • Večstopenjski pregled uporabe. Spisek vseh sklopov in podsklopov, v katerih je sestavni del vsebovan neposredno ali posredno.
 • Zbirna kosovnica. Spisek vseh sklopov, podsklopov, delov artikla s kumulativnimi količinami, potrebnimi za izdelavo zahtevanega števila izdelkov.

 

IZDELAVA KOSOVNICE

Kosovnico izdelka ustvarimo z beleženjem odnosov med sestavnimi deli in nadrejenimi sklopi. Zapis sestavnega dela uporabljamo za vzpostavitev odnosa med dvema materialnima artikloma, to je za določitev nadrejenega sklopa, podrejenega sestavnega dela in količine le-tega vsebovane v eni enoti nadrejenega artikla. Z vnosom potrebnega števila zapisov sestavnega dela za vse nastopajoče nadrejene artikle lahko opredelimo poljubno število struktur. Sestavljenost navzdol in pripadnost navzgor v strukturah se avtomatsko ugotavlja na osnovi takšnih posameznih zapisov nadrejenosti oz. podrejenosti. Ta modul omogoča uporabniku tudi brisanje celotnih modulov ali posameznih sestavnih delov v kosovnici.

 

HITRA IZDELAVA KOSOVNIC

Kopiranje

Za pomoč uporabniku pri izdelavi kosovnic s podobno strukturo omogoča GoSoft kopiranje že obstoječe kosovnice z vsemi sestavnimi deli, nakar jo lahko dodelamo z dodajanjem ali brisanjem zapisov, ki so različni pri novem artiklu.

Variantne kosovnice - artikli

Še boljši način določevanja podobnih struktur, je izdelava variantnih kosovnic. Ta način omogoča izdelavo različnih izvedb artiklov z eno samo kosovnico, oziroma eno identifikacijsko številko. Način je prikladen za enake artikle z različnimi barvami, opcijskimi sestavnimi deli, različnimi površinskimi obdelavami ipd. Pri takih artiklih lahko vodimo naročila, naloge v proizvodnji in zaloge tudi po variantah.

Dodatne priročne transakcije

GoSoft vsebuje tudi nekatere transakcije, ki uporabniku olajšujejo vzdrževanje kosovnic:

 • Brisanje kosovnic. Z eno transakcijo lahko zbrišemo iz baze podatkov celotno enostopenjsko (modulno) kosovnico.
 • Nadomeščanje sestavnega dela. Z eno transakcijo lahko nadomestimo nek sestavni del z novim v vseh sklopih, kjer se pojavlja.
 • Brisanje vseh uporab sestavnega dela. Z eno transakcijo lahko izbrišemo določen sestavni del v vseh strukturah. 

 

DELOVNI POSTOPKI

Druga ključna funkcija tehničnih podatkov je izdelava tehnoloških postopkov za proizvodne artikle. Postopki vsebujejo zaporedje in opis planiranih operacij, potrebnih za izdelavo nekega obdelovanca (slika 11 prikazuje primer tehnološkega postopka). Delovni postopki vsebujejo naslednje podatke:

 • podatke o delovnem mestu,
 • opis operacij in časov,
 • opombe (komentar),
 • odnos med operacijami in sestavnimi deli,
 • varianto izdelave.

 

OPERACIJE

Podatke o operacijah lahko dodajamo, spreminjamo ali brišemo in s tem zagotovimo ažurnost postopkov izdelave ali montaže. Ti podatki vsebujejo:

 • zaporedno številko operacije in opis,
 • številko delovnega mesta, kjer se operacija opravlja,
 • pripravljalni čas,
 • izdelavni čas za en kos (ali več kosov),
 • faktor količinskega izmeta za pripravo,
 • odstotek izdelavnega izmeta,
 • planirane delitve serije, časa in faktor prekrivanja.

Podatke o operacijah črpamo iz kataloga standardnih operacij, kjer predhodno definiramo predvidene operacije za proizvodnjo. Pri pisanju tehnološkega postopka enostavno nizamo standardne operacije v določenem zaporedju in po potrebi prilagajamo operacije za potrebe določenega artikla. Za vsako standardno operacijo lahko ugotovimo v katerih postopkih je uporabljena.

Komentarji

Zapise komentarjev lahko uporabimo za dodatnePrimer tehnološkega postopka.png opise operacij, n.pr.: za navodila za pripravo delovne operacije, kontrolne predpise, navodila za preizkuse, itd.

 

DELOVNA MESTA

Podatki o delovnih mestih (slika 12) opisujejo vse različne proizvodne vire, ki sestavljajo delavnico. Delovno mesto je lahko posamezen stroj, skupina strojev, delovna postaja ali kakršenkoli del proizvodnih delavnic, ki ga želimo posebej nadzorovati.

Delovno mesto lahko opišemo tudi za druga fizična ali funkcionalna področja v proizvodnji, kjer se odvija delo, ki ga želimo terminirati ali nadzorovati, n.pr.: tehnične službe, kooperanti, medfazna skladišča. GoSoft omogoča navezavo več delovnih mest na en upravljalni center (npr. delavnico ali obrat) z namenom zbiranja podatkov.

Podatki o delovnih mestih lahko obsegajo:Vnos podatkov delovnega mesta.png

 • kapaciteto delovnega mesta,
 • ceno ure izdelave in priprave,
 • dolžino delovnega dne,
 • faktor izgub za pripravo serije,
 • faktor izmeta med izdelavo,
 • povprečne čakalne in transportne čase.

 

POVEZAVE MED KOSOVNICAMI IN POSTOPKI IZDELAVE

Vsakemu sestavnemu delu v strukturi izdelka lahko določimo na kateri tehnološki operaciji se uporablja. Pri izpisu delavniške dokumentacije ali pri drugih pregledih, je tako prikazan potreben material pri ustrezni operaciji. Sestavni deli, ki nimajo tega podatka, se smatrajo, da so potrebni na začetku postopka.

 

STANDARDNE OPERACIJE

Ker se v proizvodnji običajno uporabljajo podobne operacije pri različnih obdelovancih, je smiselno takšne operacije standardizirati. Take operacije pa v delovnih postopkih vključimo v želeno zaporedje, na samem postopku pa po potrebi popravimo operacijo (čase izdelave in opis). Na ta način dosežemo manjši vpliv tehnologov na operacije in standardizirane tehnološke postopke.

 

PRERAČUNAVANJE ČASOV

GoSoft vsebuje tudi poseben podprogram, ki omogoča izračun časov izdelave glede na parametre obdelave (vrsta operacije, dolžina, širina artikla …). Ko pripravimo podatke (algoritme) za izračun časov, lahko avtomatsko izračunamo čase za cel postopek ali za posamezno operacijo.