HRM - Plače in kadrovska evidenca

je odprt podsistem za obračun plač in vodenje osnovnih podatkov o zaposlenih. Model obračuna je tako nastavljen, da se lahko prilagodi tako rekoč vsakemu podjetju brez dodatnega programiranja. Obračun je hiter in omogoča takojšnje preglede rezultatov (po osebah ali kumulativno). Pripravljeni so vsi predpisani izpisi za posamezen obračun in letna poročila. Statistična poročila pa so podprta tudi z grafičnimi prikazi. Kadrovska evidenca omogoča vnos različnih podatkov o delavcih, izračun in vodenje dopustov ter razne izpise na osnovi različnih kriterijev.

Program za obračun plač odlikuje velika fleksibilnost, saj omogoča poljubno nastavitev obračuna plač, ki zadovolji še tako zahtevnega naročnika. Seveda so izdelana vsa predpisana poročila tako v elektronski kot pisni obliki. Omogočeni pa so tudi razni prenosi podatkov v program iz proizvodnje ali registrirne ure, kakor tudi različni podatki delavcev in avtomatski izračun dopustov.

Modul je popolnoma integriran z ostalimi moduli (avtomatsko kontiranje in knjiženje, prenos ur iz proizvodnje, skupni šifranti), kar omogoča enostavno in minimalno delo pri obračunu. Možno pa ga je povezati tudi s programi za registracijo prisotnosti delavcev. Enostavnost in preglednost programa omogoča uporabo osebam, ki delajo na področju izračuna OD brez predhodnega računalniškega znanja. Z odprto zasnovo rešitev zmoremo obračun OD prilagoditi posameznim zahtevam, ki izvirajo iz različnih dejavnosti podjetij. Podatki so razdeljeni na:

Podatke za nastavitev sistema, ki se po dopolnjujejo in spreminjajo:

  • trajni podatki o občinah, prispevkih, prisp. stopnjah, naslovnikih odbitkov, pribitkov, formulah izračuna OD po vrstah izplačil, plačilnih razredih, stroškovnih mestih, delovnih mestih, krajevnih skupnosti, bankah,...
  • mesečni podatki za obračun - vrednost indeksa ali točke, vrednost prehrane, potni stroški po relacijah, mesečni podatki OD v RS..., indeksi za bolniška nadomestila.

Kadrovska evidenca in mesečni podatki ur:

  • podatki o delavcih, razporeditev delavcev naPovprečna bruto plača glede na izobrazbo.png delovna mesta, odbitki in pribitki (krediti,...), spremljanje izrabe in izračun letnega dopusta,
  • mesečni podatki (vnos voden preko menijev) za vse vrste izplačil s kontrolami in izpisi.

Podatke za mesečni obračun OD je možno vnašati dnevno ali enkrat mesečno. Po vnosu in kontroli sledi celoten obračun OD za vse delavce ali testni za izbrane. Možen je takojšen vpogled na testni obdelavi. Obračun je zgrajen tako, da ga je možno večkrat ponoviti, brez nevarnosti za razne kumulativne podatke in obroke kreditov.

 

POROČILA IN STATISTIKA

Slika 24: Struktura zaposlenih glede na izobrazboProgram ima pripravljene tudi vse zakonsko predpisane evidence in poročila, ki so lahko na različnih medijih (papir, elektronska oblika). Poleg tega pa so omogočeni razni pregledi podatkov z vidika kadrov (slika 23 prikaz izobrazbe zaposlenih) ali vidika plač (slika 24 povprečne bruto plače glede na izobrazbo) ter razna standardna pisma (odločbe o dopustu, potrdila o dohodnini ipd.).