Proizvodna poduzeća

U svakom proizvodnom procesu konstatno želimo poboljšati produktivnost. Održavanje učinkovitog nadzora nad proizvodnim resursima neposredno djeluje na sposobnost zadovoljnoga kupca i kompletne učinkovitosti. To je svakako kompleksan problem. Zalihe moraju biti dovoljno velike, da zadovolje potraživanja kupaca i istovremeno što manje, kako bi snizili troškove skladištenja. Pored toga, potrebno je proizvodne resurse terminirati na način kako bi se održali rokovi, sa što manjim troškovima.

GoSoft

je integrirani poslovni sustav, prvenstveno namijenjen srednje velikim proizvodnim poduzećima. Kreiran je na način da pomaže u rješavanju problema nadzora proizvodnih procesa.

GoSoft je razumljiv sistem planiranja proizvodnih resursa. Daje pregled nad zalihama i proizvodnjom u integriranom paketu, sustav koji pomaže menadžmentu planirati i voditi cijeli proizvodni proces, od početnog naručivanja sirovina, preko izrade do gotovog proizvoda, pripremljenog za otpremu. GoSoft pomaže poduzeću povećati produktivnost i smanjiti protočna vremena i troškove u proizvodnji sa sljedećim funkcijama: 

 • Izradi i održavanju sveukupnog plana djelovanja s integriranim nadzorom nad zalihama i proizvonjom
 • Optimalizacija izrade radnih sredstava i radne sile pomoću nadzora nad resursima i brzim odazivom, kada je potrebno novo terminiranje
 • Usklađivanje potreba između proizvodnih troškova i zadovoljnog kupca s upotrebom učinkovitih tehnika planiranja materijala i proizvodnje, te mjerenje učinka
 • Smanjenje troškova za kupljene materijale i poboljšanje kvalitete usluga dobavljača i uspostave kvalitetnog nadzora nabave
 • Potpora dinamičnom rukovodstvenom okolišu s brzim dostupom do informacija o zalihama i stanju proizvodnje
 • Zaprimanje narudžbi od kupaca, pregled realizacije prodajnog plana i ostalih komercijalnih funkcija
 • Omogućava sve standardne računovodstvene i financijske postupke
 • Vođenje kadrovske evidencije i obračuna osobnog dohotka sa svim propisanim zakonskim izvještajima

Važno je pritom spomenuti da  GoSoft s vrlo malim troškovima uvađanja sustava može vrlo brzo doći do tih rezultata u poslovanju.

FUNKCIJE PAKETA GoSoft

Splošen pregled funkcijGoSoft sadrži brojčane funkcije, koje pomažu nadzirati cijeli proizvodni postupak (slika 1 prikazuje standardni  pregled nad funkcijama GoSoft za potporu proizvodnog područja). Pomaže kod razvoja proizvodnog plana i plana proizvodnih resursa te terminskih planova potrebnih za nabavu materijala. GoSoft također nudi terminiranje i nadziranje proizvodnih operacija i stanje zaliha u nedovršenoj proizvodnji. Pored toga, nudi mogućnost pregleda tehničkih, proizvodnih, nabavnih, prodajnih i obračunskih infomacija.

Osnovne funkcije su:

 • Arhiviranje strukture proizvoda
 • Arhiviranje proizvodnih postupaka
 • Nadzor zaliha
 • Periodična ili kontinuirana inventura
 • Izračun cijene i održavanje
 • Lansiranje naloga
 • Izrada narudžbi za nabavu
 • Planiranje kapaciteta
 • Terminiranje radnih naloga i njihova slijedljivost
 • Obrada povratnih informacija
 • Praćenje materijala na putu
 • Obračun radnih naloga i izvještaji o odstupanju
 • Vrednovanje zalihe i narudžbe
 • Analiza dobavljača
 • Mjerenje učinkovitosti

MODULARNA FUNKCIONALNOST PAKETA GoSoft

Slika 2: Glavni moduli informacijskega sistema GoSoft-2000Sustav GoSoft sastavljen je iz više modularnih podsustava, koji su tako projektirani da omogućavaju postupno uvođenje cijelog proizvodnog procesa. Uz proizvodne funkcije, u paketu je integriran i modul obračuna osobnih dohodaka s kadrovskom evidencijom te paket za računovodstveno financijske poslove.

Modularna struktura dozvoljava manjim proizvodnim sistemima ili neproizvodnim organizacijama uvođenje samo toliko modula koliko je potrebno za njihovo poslovanje. Također je jednostavno naknadno uvođenje dodatnih modula. Slika 2 nam pokazuje mogući redoslijed uvađanja s obzirom na povezanost pojedinačnih modula sustava, GoSoft. Module sastavlja veći broj podprograma koji su pripremljeni za neposredno uključenje u proizvodno okruženje.

Kratek opis modulov

 • Osnovni podaci

  Su temelj za sve poslovne funkcije sustava (artikli, poslovni partneri, kontni plan, skladišta, osobe...). Omogućen je jednokratan unos i pregled povezanih podataka iz jedne točke. Podatke možemo organizirati pomoću klasifikacijskih ključeva.

  pročitajte više
 • Upravljanje zalihama

  Modul kojim definiramo skladišta i promete po skladištima. Jednokratnim knjiženjem možemo pregledavati pregled stanja zaliha po artiklima, skladištima, lokacijama, mjestima troška, serijama. Također je omogućen materijalni obračun zaliha prema računovodstvenim metodama (prosječne, FIFO, LIFO). GoSoft poštuje kod prometa zaliha serije, koje omogućavaju potpunu sljedivost ugrađenih materijala. Također postoje razni ispisi, ABC i druge analize, statistike i temeljnica za knjiženje.

  pročitajte više
 • Upravljanje nabavom materijala

  je podijeljeno na nabavu i prodaju. Osnova su dokumenti, koji se mogu prilagoditi prema potrebama korisnika (narudžbe, ponude, ugovori, račun, otpremnica...) Oblik i sadržaj podataka na dokumentima kreira sam korisnik. Dokumente možemo slati e-poštom ili ih ispisati na pisač. Omogućeno je pisanje i spremanje dokumenata koji se kreirani u ostalim win programima (Word, WordPad, WordPerfct). Popusti se mogu definirati za cijeli dokument ili za svaku stavku posebno, raspored obračuna popusta je nastavni (dokument+stavka). Omogućene su sve trgovačke evidencije i statistike o nabavi i prodaji. Dodane su funkcije likvidacija primljenih računa i evidencija uvoza radi izvoza. Također su na raspolaganju i grafički prikazi po raznim kriterijima. Više o nabavi je opisano  upoglavlju o upravljanju nabavom materijala, a više o prodaji  na dijelu potpora prodajnim aktivnostima.

  pročitajte više
 • Podrška prodajnim aktivnostima

  pročitajte više
 • Upravljanje tehničkim podacima

  Definiraju razvoj proizvoda i njihovo funkcioniranje. Potrebno je definirati strukturu artikla (sastavnicu) i tehnološke postupke za izradu. Sastavnica se gradi na način da je struktura uvijek prikazana na ekranu (modularna i strukturna), također je omogućena i evidencija varijatnih grupa. Na osnovu sastavnice pripremljeni su razni ispisi (konstrukcijski, proizvodni, kalkulacijski...modularna sastavnica, zbirna..). U modulu je također omogućeno spremanje i arthiviranje crteža iz bilo kojeg CAD programa, također je omogućen pregled i printanje spremljenih crteža. Tehnologija izrade definira se za svaki pojedini artikl s radnim mjestima i standardnim tehnološkim postupkom (sati, norma..).

  pročitajte više
 • Kalkulacija troškova

  Omogućavaju kalkuliranje različitih vrsta cijena s vođenjem kompletne povijesti cijena. Cijene se mogu unositi ručno (likvidacija primljenih računa) ili izračunom iz strukture i tehnoloških postupaka. Cijene je moguće razdijeliti na više grupa prema vrsti troška (materijal, rad, usluge). Na temelju knjiženja iz proizvodnje i postkakulacije, moguć je i obračun radnog naloga po kalkulativnim cijenama.

  pročitajte više
 • Planiranje materijalnih potreba

  je modul, koji nam omogućava brzo i učinkovito planiranje potrebnih artikala (kako kupljenih tako i poluproizvoda i gotovih proizvoda). Koristimo, poznat u svijetu sustav, MRP, koji poštuje JIT (just in tima), raspušta potrebe po strukturi, rezervira zalihe, kontrolira planske parametre......Obrada, koja se može koristiti za kompletnu proizvodnju ili za svaki pojedini artikl posebno. Plan koristi sve vrste atikla (materijal, sklopove, poluproizvode, gotove proizvode)...Obrada koja radi svoje kompleksnosti i opširnosti pažljivo projektirana i programirana. Kod izrade plana dinamično se dopunjuju svi važni podaci: vrijeme, zaliha, narudžba, struktura, nedovršena proizvodnja, planski podaci artikala (škart, protočno vrijeme, razdoblje udruživanja, višekratnik naručivanja, minimalna zaliha...). Kao rezultat prikaže se satno termirane potrebe (rezervacije) i planski nalozi (baza za izradu ili nabavu artikala). Proizvodni se plan nakon obrade može pregledavati interaktivno i analitički:

  • Količinski i terminsko
  • Financijsko - troškovno
  • planska kartica artikla (nalozi, rezervacije)
  • struktura narudžbe (stupanj dovršenosti)

  Plan je također moguće ručno nadopunjivati i mijenjati. Na osnovi predloženoga plana nalozi se mogu lansirati u proizvodnju ili u nabavu (ovisno o tipu artikla). Plan automatski reagira na svaku promjenu podataka, koji neposredno utječu na njega (neplanirani izlaz, storno naloga, inventura, promjena tehnologije).

  pročitajte više
 • MES - nadzor rada

  Modul je koristan prije svega za kontrolu radnih strojeva. Pomoću tog modula možemo u automatskoj serijskoj proizvodnji automatizirati kontrolu i rad svih strojeva i naprava. MESBox (elektronska naprava za prijem različitih signala sa stroja) signal šalje u bazu podataka, na temelju kojih je moguća analiza rada stroja.

  • Broj izrađenih komada na aktivnoj operaciji
  • Stanje stroja, zastoj i uzrok zastoja
  • Shematski prikaz proizvodnje s prikazom informacija o trenutnom stanju
  • Analiza rada/zastoja – učinkovitost rada
  • Detaljnje podatke o trenutnom stanju
  • Pregled predviđenih operacija na stroju za svakog operatera
  • Ostale parametre na stroju, koje mjerimo (ovisno o senzoru)
  pročitajte više
 • Planiranje proizvodnih kapaciteta

  nudi kompleten nadzor i upravljanje proizvodnim aktivnostima. Planski nalozi, koji su generirani sa planiranjem materijalnih potreba, lansiraju se u proizvodnju te se sa time omogućava pregled proizvodnih kapaciteta i korištenih operacija. Pri tome lansira se svaka operacija terminski i količinski po svakom radnom mjestu. Te operacije je moguće također ručno mijenjati i dodavati. Može se promijeniti svaki podatak (količina, škart, korištenost, radnik). Mogućnost više vrsta različitih ispisa i analiza, stitistika..

  • stanje naloga (detajlno po operacijama)
  • otvoreni troškovi (materijal, rad) na nalogu
  • poskalkulacija naloga
  • analiza rada i škarta na operaciji
  • dojavljen rad po radnicma
  • trenutna zauzetost radnog mjesta ili cijele proizvodnje
  • dugoročna zauzetost radnog mjesta ili cijele proizvodnje
  • ispis radne dokumentacij

  Modul omogućava mijenjanje i dodavanje operacija na radnom mjestu.

  pročitajte više
 • Održavanje strojeva i alata

  pročitajte više
 • Računovodstvo i financije

  učinkovito i jednostavno rješenje za poslovanje proizvodnih poduzeća, modul je integriran sa ostalim modulima na način prenosa podataka sa automatskim temeljnicama (obrada zaliha, tečajne razlike, osobni dohoci, amortizacija, putni nalozi...). Sustav je izgrađen na osnovi povezivanja svih segmenata (glavne knjige, salda konti) po poslovnim partnerima u domaćoj ili stranoj valuti. Za lakši i učinkoviti rad omogućene su različite funkcije:

  • jednostavan odabir naloga za plaćanje
  • povezivanje bankovnih izvoda preko interneta
  • prenos tečajnih lista HNB i ostalih banaka
  • automatsko kontiranje ulaznih i izlaznih računa
  • opomena, IOS-i, kontor kartice, bilanca

  Postoji mogućnost različitih analiza:

  • po kontima i klasifikacijskim ključevima
  • po projektima
  • po mjestu troška ili organizacijskoj strukturi
  • po poslovnim partnerima

  Također je omogućeno mjesečno i godišnje izvješćivanje prema nadležnim ustanovama (PDV, završni račun itd.

  U sklopu modula je omogućeno i evidentiranje i obračun knjige osnovnih sredstava.

  pročitajte više
 • Obračun plaće i kadrovska evidencija

  je otvoren sustav za obračun plaće i ostalih zakonski obračuna (ugovor o djelu, autorski honorari, nadzorni odbor..) Modul je kreiran na način da se vrlo brzo prilagodi svim potrebama pojedinog korisnika, bez potrebe dodatnog programiranja. Kadrovska evidencija pruža mogućnost unosa svih statističkih podataka o radnicima (školovanja, godišnji odmori, ..).

  pročitajte više
 • DIS - Direktorski informacijski sustav

  pročitajte više